Annons:
Etiketter3-beteende-skötsel-hälsaartiklar
Läst 8688 ggr
Grodan
2010-10-21, 20:36

Springer honor mer i hjul än hanar?

För att få svar på den frågan kan ni läsa denna etologiska studie på möss och springhjul skriven av Sara Edsler.

G_avdelareblom.gif G_avdelareblom.gif

Könsskillnad mellan möss med hänsyn till användande utav springhjul

EoD 2009, SLU, Skara

Bakgrund:

Möss är uppskattade sällskapsdjur, mycket på grund av att de är lättskötta men ändå väldigt aktiva, intelligenta och social trots deras ringa storlek. Sedan drygt ett år har jag själv möss till sällskap. Att regelbundet berika deras levnadsmiljö har blivit en viktig del av rutinerna kring deras skötsel för mig. Jag har länge funderat på huruvida jag skall introducera ett springhjul i deras miljö, antingen permanent eller med intervaller, där jag ger hanar respektive honor tillgång till ett springhjul under en begränsad tid. Här har nu frågan om det finns någon skillnad i nyttjandet utav springhjul mellan könen uppkommit. Efter att läst flera studier inom ämnet, bland annat Blizzards studie (1983) Sex differences in running-wheel behavior in the rat: the inductive and activational effects of gonadal hormones, har jag nu beslutat att testa detta.

Hypotes:

Enligt Blizard (1983) påverkar könshormoner könskillnaden i användandet utav springhjul, där höga östrogen halter tenderar att öka användandet utav springhjul hos råttor, främst hos honor men även råtthanar som administrerats östrogen. Min hypotes är att detta stämmer även för möss.

Metod:

10 möss observerades, 5 utav varje kön under en 10 minuters period var. Mössen har aldrig tidigare varit i kontakt med springhjul, och är alla olika mycket hanterade. Studiemiljön bestod utav en låda (70 x 40 cm), bottenmaterial, ett hjul (Ø 20 cm). vattenflaska, skål med mat, 3 rör samt ett hus från varje mus egen bur för att begränsa antalet nya föremål. Förutom springhjulet, är alla andra föremål saker som mössen är vana vid sedan tidigare.

En pilotstudie utfördes, för att lättare kunna definiera de beteenden som skulle observeras. I pilotstudien gavs musen tillgång till hjulet samtidigt som den fick tillgång till den nya miljön. Det som observerades då gjorde att varje mus gavs 5 minuters utforskningstid i den nya miljön innan hjulet introducerades och studien påbörjades.

Den valda observationsmetodiken är en intervallstudie under ett tidspann av 10 minuter, där individens beteende observerades i intervaller om en minut, där det beteendet som utfördes vid precis en minut registrerades. De beteenden som observerade var: Utforskning av hjul, Springer i hjul, Annan aktivitet och Utom synhåll.

Definitioner:
Utforskning av hjul: Musen interagerar med hjulet genom att stå, klättra, ta på eller nosa på hjulet under en tid av minst 3 sekunder.
Springer i hjul: Musen får hjulet att åstadkomma minst en halv rotation.
Annan aktivitet: Övrigt utforskande beteende som inte involverar hjulet, födo- och vätskeintag samt putsning.
Utom synhåll: Musen är utom synhåll (antingen inuti huset, eller under något föremål som gör att den inte syns).

Resultat:

Med hänsyn till syftet med studien används medelvärdet utav de fem hanarna samt utav de fem honornas individuella resultat och de redovisas utifrån könsskillnaden med benämningen hanar och honor.
Det visade sig vara stor skillnad i användandet utav springhjulet mellan de båda grupperna. Honorna ägnade 54 % utav sin totala tid åt hjulet, till skillnad från hanarna som ägnade 20 % utav sin tid åt hjulet.

G_etologiskstudiemushjulhanar.gif

Figur 1: Medelvärden för hanarnas aktivitet under studien

G_etologiskstudiemushjulhonor.gif

Figur 2: Medelvärden för honornas aktivitet under studien

Diskussion:

Baserat på ovan redovisade resultat kan jag dra slutsatsen att honor använder sig utav springhjul I större utsträckning än hanar.

Det kan ha en viss betydelse för min studie att miljön som mössen introducerades i var helt ny för dem, med undantaget av hus och rör från egen bur, och då inbjöd till mer utforskande beteenden i hela studiemiljön, men då borde båda könsgruppernas beteende ha påverkats på samma vis. Andra möjliga felkällor skulle kunna vara att mössen som användes i studien är hanterade i olika grader, en mer ohanterad mus kan eventuellt påvisa ett annat beteende än en mer hanterad mus, och av samma skäl även påverkas olika av min närvaro som observatör. Ytterligare en möjlig felkälla är mössens olika ursprung samt ålder. En annan aspekt att ha i åtanke är det faktum att möss är flockdjur, och alla möss som användes i studien bor normalt i grupper om 3 eller fler. Deras vilja att bl.a. utforska nya miljöer kan hämmas när övriga medlemmar i flocken saknas.

Hughes (1990) påvisade i sin studie att råtthonor var mer benägna att utforska nya saker än råtthanar. Liknande resultat påvisades även i Blizards tidigare studie (1975). Råttor av honkön påvisade högre aktivitet när de sattes i nya miljöer än råttor av hankön.

Enligt Blizard (1983) påvisar råtthonor som getts testosteron i ung ålder ett aktivitetsmönster som liknar hanråttors, i en ny miljö, medans hanråttor som genomgått en tidig kastrering påvisar ett aktivitetsmönster som mer liknar honors, i vuxen ålder. På liknande vis har det visat att östrogen tillskott hos steriliserade råtthonor stimulerar ett ökat aktivitetsmönster på nya ytor, medans det inte verkar ha någon effekt hos kastrerade hanar eller honor som androgyniserats direkt efter födsel. Vidare påvisades att tillförsel av Östrogen stimulerade användandet utav hjul i större utsträckning hos honor än hos hanar, samtidigt som honor som administrerats Testosteron som nyfödda och sedan gavs Östrogen påvisade ett beteendemönster som inte gick att skilja från en hanes (lägre frekvens av hjul användande).

Detta stöder min hypotes om att honor använder hjul i större frekvens än hanar. Troligtvis ligger det flera orsaker bakom detta, men som tidigare nämnts visar råtthonor ett mera utforskande beteende än hanar, vilket kan göra att de reagerar mer positivt när något nytt och obekant tillförs i miljön. Samma parallell kan eventuellt dras till möss och deras aktivitetsmönster vid ny miljö samt introduktion av nya saker i denne. Bakomliggande motiverande orsaker till ett ökande användande utav springhjul hos honor kan bero på honors större behov av att överblicka en miljös olika tillgängliga resurser, som stammar från hondjurs ofta avsevärt större energimässiga kostnad med hänsyn till reproduktion (Perrigo et Al. 1985).

För att kunna få ett säkrare resultat i min studie hade jag kunnat studera fler individer samt utöka både mössens utforskningstid innan studien, samt själva observationstiden. Eftersom hanråttor enligt ovan nämnda studier inte har ett lika högt aktivitetsmönster som honråttor i nya miljöer, kan detta även påverka den tid det tar innan de upptäcker, utforskar och slutligen använder hjulet. Hade studien pågått en längre tid är det möjligt att även hanarnas användande utav hjulet hade ökat med tiden.

Referenser:

Blizard, D. A., Lippmann, R.H., Chen, J.J. 1975. Sex differences in open-field behavior in the rat: The inductive and activational role of gonadal hormones. Physiology & behavior. 14, 601-608.

Blizard, D. A. 1983. Sex differences in running-wheel behavior in the rat: the inductive and activational effects of gonadal hormones. Animal Behaviour. 31, 378-384.

Hughes, R.N. 1990. Sex-dependent Habituation to Novelty in Rat. Current Psychology. 9, 277-284.
ROBERT N.

Perrigo, G., Bronson F.H. 1985. Sex differences in the energy allocation strategies of house mice. Behav. Ecol. Sociobiol..17, 297-302.
Bronson

Text och bild: Sara Edsler

- Tack så mycket!


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Annons:
Vattnadal
2010-10-21, 23:56
#1

Jätteintressant!

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

Grodan
2010-10-21, 23:57
#2

Visst är det! Jag fick mig en stunds intressant läsning.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

MP160
2010-10-22, 01:17
#3

Häftigt Skrattande

[mardahl]
2010-10-22, 19:41
#4

Kan inte hanarnas större 'annan aktivitet' t.ex att utforska resten av buren hänga ihop med att han i det vilda ska nosa rundor och försöka hitta och se vilken hona han kan para sig med? Honan behöver inte det, hanen hittar henne. Hon kan lägga energin på roligare saker, hjulet. Bara en tanke jag fick. Obestämd

StillaSinnet
2010-10-22, 20:04
#5

Jag kan bara konstatera att det stämmer ganska bra med vad jag ser här hemma. jag har faktiskt tänkt tanken "lata hanar som bara blir feta" fast de har hjul så tränar de ingenting. men sedan har jag några hanar som springer på tok för mycket ist där jag få sätta in hjulet ibland bara. Likadant är det med honor: de som älskar hjulet blir fanatiska. Finns det sådana studier också tro?

Medarbetare: Yoga & meditation i Fokus
Medarbetare: Stenar i Fokus
Driver http://www.StillaSinnetDegerfors.dinstudio.se
Reiki Master, kristallterapeut, Barnyogalärare

Aviendha
2010-10-24, 16:57
#6

#5 Om att de blir "fanatiska"? Det råder en del delade meningar om funktionen hos springandet och huruvida det är bra eller ej, har faktiskt gjort en mindre utredning på den frågan i en annan kurs fast då på råttor främst (men litteraturen jag läste inför det hela behandlade även andra djur)

Annons:
Grodan
2010-10-24, 17:35
#7

Jag har inte gjort någon studie, men jag iakttog mina hanar på den tiden alla hade hjul och innan jag började temperamentsavla för att få dem att bo ihop. Vad jag kom fram till då var att de dominanta hanarna kissade in sitt hjul ordentligt samtidigt som de sprang fort. Vissa verkade springa jämt och en del mindre dominanta sprang inte alls. Men de dominanta var de som kissade in hjulet, sprang fort och ofta och jag drog slutsatsen att det var för att sprida sin doft, för att locka till sig honor.


❤️ Värd 4 mus-ifokus - Välkommen!   <:3 }~~~ ( http://gerodean.se/ecards ) ❤️

Upp till toppen
Annons: